Klauzula informacyjna

  

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest placówka doskonalenia nauczycieli działająca pod nazwą Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą przy ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn, działająca na podstawie uchwały Nr XXXII/565/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (z poźniejszymi zmianami), numer NIP 7393166987, numer REGON 510997725

Kontakt do Administratora danych osobowych

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa imię, nazwisko, e-mail, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy, stanowisko, miejscowość i adresy IP z których dokonano zapisu na formę doskonalenia.

Cel przetwarzania danych

Dane Państwa przetwarzamy w związku z wykonywaniem naszej statutowej działalności w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1045),(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001045/O/D20191045.pdf), tj. organizacją form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wystawiania zaświadczeń o uczestnictwie w tych formach.

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu dokonania zgłoszenia na formę doskonalenia zawodowego za pośrednictwem formularza internetowego oraz otrzymywania informacji o ofertach szkoleń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres do zakończenia formy szkolenia (data i miejsce urodzenia) oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji oraz bazy danych. Ponadto wgląd do Państwa danych mogą mieć upoważnione organy kontrolne RP.

 

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw oraz przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego według kolejności zgłoszeń.

Korespondencję przychodzącą i wychodzącą sekretariat rejestruje w księdze kancelaryjnej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a następnie przekazuje poszczególnym osobom funkcyjnym.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej – e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w centrum odpowiada dyrektor. 

Informacje dotyczące załatwianych spraw można uzyskać:

- osobiście, w sekretariacie centrum, w godzinach 8:00-16:00

- telefonicznie, pod numerem 89 534 96 90 

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy załatwiać można:

- osobiście, w sekretariacie centrum

- za pomocą platformy ePUAP - epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

 

Podstawowe informacje

1. Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie Miasta Olsztyna.

2. Celem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Nauczycieli jest:

1)     podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji ze szczególnym uwzględnieniem:

a) wspierania szkół i placówek systemu oświaty w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

b) organizowania i prowadzenia różnorodnych form doskonalenia zawodowego, w tym warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej poszczególnych typów szkół i placówek,

c)  udzielania konsultacji,

d) upowszechniania przykładów dobrej praktyki, w tym poprzez prowadzenia działalności wydawniczej służącej doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, 

e) organizowania i prowadzenia tematycznych i przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,

f) ewaluacji prowadzonych form doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia najwyższej jakości podejmowanych działań;

2)     wspomaganie szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie realizowanego procesu wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego i zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

3)     rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, eksperymentów pedagogicznych oraz prowadzenia badań pedagogicznych;

4)     wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym i zwiększaniu skuteczności prowadzonych 
w szkołach procesów edukacyjnych;

5)     umożliwianie nauczycielom zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez organizację i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych.

3. W szczególności Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli:

1)  organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowego nauczycieli w zakresie:

a)  wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmieniającego się otoczenia szkół 
i placówek,

b)  wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej,

c)  realizacji podstaw programowych i tworzenia programów nauczania oraz ich ewaluacji,

d)  diagnozowania potrzeb uczniów,

e)   budowania kultury organizacyjnej zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, sprzyjającej indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, w tym udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb uczniów,

f)  przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,

g)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz egzaminów zewnętrznych;

2)  przygotowujenauczycieli i dyrektorów szkół i placówek do rozpoznawania i analizy potrzeb rozwojowych szkół i placówek w zakresie jakości kształcenia, opieki i wychowania;

3)  organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe:

a)  dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,

b)  dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,

c)  nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,

d)  nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;

4)  organizuje i prowadzi kursy kwalifikacyjne za zgodą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty;

5)  realizuje inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez Miasto Olsztyn.